ΤΑΞΙΔΕΥΕΤΕ;

Βοήθεια σε περίπτωση κράτησης ή σύλληψης στο εξωτερικό

Αν συλληφθείτε, κρατηθείτε ή φυλακιστείτε ενόσω βρίσκετε στο εξωτερικό, μπορείτε να ζητήσετε όπως ενημερωθεί Κυπριακή Αποστολή. Επειδή οι ξένες αρχές δεν έχουν καμιά υποχρέωση να αναφέρουν συστηματικά στις Διπλωματικές ή Προξενικές Αποστολές, τέτοιες συλλήψεις με δική τους πρωτοβουλία, με την επίκληση του Άρθρου 36 της Συνθήκης της Βιέννης του 1963 (το οποίο σας δίνει το δικαίωμα να ζητήσετε κοινωνικό λειτουργό), η υπόθεσή σας μπορεί να αναφερθεί στην Κυπριακή Αποστολή. Η Αποστολή, μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων της και σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς της χώρας εντός της οποίας έχετε συλληφθεί, κρατηθεί ή φυλακιστεί, μπορεί να σας προσφέρει βοήθεια, κυρίως σε ανθρωπιστικό επίπεδο.

Πρέπει να τονιστεί ότι όλες οι πληροφορίες που θα δώσετε θα παραμείνουν αυστηρά εμπιστευτικές και ότι έχετε το δικαίωμα να αποφασίσετε ποιος θα ενημερωθεί για την κατάστασή σας. Αν δεν δώσετε την συγκατάθεσή σας, τότε η οικογένειά και οι γνωστοί σας δεν πρόκειται να λάβουν οποιαδήποτε πληροφορία για σας και την υπόθεσή σας. Για το λόγο αυτό, σας συστήνεται όπως επικοινωνήσετε πρώτα με την Κυπριακή Αποστολή. Κατά τον ίδιο τρόπο, η οικογένεια και οι γνωστοί Κυπρίων οι οποίοι κρατούνται στο εξωτερικό πρέπει επίσης να ενημερώσουν το Υπουργείο Εξωτερικών, το συντομότερο δυνατόν. 

Αν δεν υπάρχει Κυπριακή Αποστολή στη συγκεκριμένη χώρα, τότε έχετε το δικαίωμα, (ως πολίτης Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης), να ζητήσετε να ενημερωθεί η Διπλωματική ή Προξενική Αποστολή Κράτους Μέλους της ΕΈ η οποία εκπροσωπείται στη χώρα εκείνη.

Ο πιο κάτω κατάλογος είναι ενδεικτικός των υπηρεσιών τις οποίες η Κυπριακή Αποστολή μπορεί να προσφέρει κατόπιν αιτήματος και με την συγκατάθεσή σας (η έκταση των υπηρεσιών εξαρτάται βέβαια από την κατάσταση και τη χώρα σύλληψης / κράτησης):

 • Κατόπιν γραπτού αιτήματος, ζητά από τις τοπικές αρχές πληροφορίες για την υπόθεση σας, διερευνά για την τύχη σας και ζητά όπως η υπόθεσή σας τύχει χειρισμού εντός εύλογου χρόνου.
 • Ενημερώνει, πάντοτε με την συγκατάθεσή σας, την οικογένειά και τους γνωστούς σας για την κράτησή σας (και αν είναι δυνατό, την ποινή φυλάκισης) και σας βοηθά να επικοινωνήσετε μαζί τους.
 • Σας επισκέπτεται όσο γίνεται πιο σύντομα και διατηρεί τακτική επαφή μαζί σας (σύμφωνα βέβαια με τις τοπική πρακτική), αν το επιθυμείτε.
 • Διασφαλίζει ότι η μεταχείριση της οποίας τυγχάνετε, π.χ. κατάσταση κράτησης (συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής και οδοντιατρικής φροντίδας και διατροφής), δικαστικές έρευνες και εμφανίσεις στο δικαστήριο δεν βρίσκεται κάτω από τα ελάχιστα αποδεκτά διεθνώς επίπεδα, είναι σύμφωνα με τους Νόμους περί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ότι δεν είναι κατώτερη από τη μεταχείριση που παρέχεται σε υπηκόους της χώρας όπου έχετε συλληφθεί / κρατηθεί. Στην περίπτωση που αυτό δεν γίνει σεβαστό, τότε ή Αποστολή θα προβεί σε ενέργειες προς τις τοπικές αρχές.
 • Θα σας εφοδιάσει με κατάλογο τοπικών δικηγόρων, οι οποίοι ειδικεύονται σε ορισμένους τομείς ή που έχουν προηγουμένως υπερασπιστεί Κυπρίους.
 • Θα διασφαλίσει ότι κατανοείτε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον τοπικό Νόμο και θα σας εφοδιάσει με πληροφορίες αναφορικά με το νομικό σύστημα της χώρας, πώς να αποταθείτε για νομική αρωγή, τις προϋποθέσεις εγγύησης, κλπ.
 • Οργανώνει (με δικά σας έξοδα και μέσα στα πλαίσια του επιτρεπτού) την αγορά τροφίμων, φαρμάκων και άλλων χρειωδών, προς αντιστάθμιση των κακών συνθηκών των φυλακών (η Αποστολή ενεργεί μόνο ως οικονομικός μεσάζοντας – δεν παρέχει οικονομική ενίσχυση, επομένως πρέπει να εξασφαλίσετε τα αναγκαία χρήματα από δικούς σας πόρους ή από την οικογένειά και γνωστούς σας.
 • Δέχεται και αποστέλλει μηνύματα και αλληλογραφία και παρέχει υλικό για ανάγνωση (μέχρις σημείου που επιτρέπεται) και μεταδίδει μηνύματα για σας, αν δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τηλέφωνο.
 • Διευκολύνει τη μεταφορά χρημάτων από την οικογένεια ή τους γνωστούς σας για τη διαβίωσή σας και ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις εγγυήσεων ή προστίμων, τα οποία πρέπει να πληρωθούν.
 • Προβαίνει σε έρευνες και λαμβάνει πληροφορίες για απολεσθέντα προσωπικά αντικείμενα από τη στιγμή της σύλληψής σας.
 • Παρέχει συνδρομή, αν το επιθυμείτε, για να υποβάλετε αίτημα μεταφοράς στην Κύπρο, δυνάμει Συμφωνίας αναφορικά με την Μεταφορά Ατόμων Καταδικασθέντων σε Φυλάκιση (αν υφίσταται συμφωνία μεταξύ της Κύπρου και της χώρας στην οποία κρατείστε και σύμφωνα με τις σχετικές της απαιτήσεις).

 Όμως, πρέπει να τονιστεί ότι οι Κυπριακές Αποστολές δεν μπορούν σε καμία περίπτωση:

 • Να παρέμβουν με οποιοδήποτε τρόπο στους Νόμους, Κανονισμούς και δικαστικές διαδικασίες της χώρας στην οποία τελείτε υπό σύλληψη ή κρατείστε.
 • Να παρέμβουν εκ μέρους Κύπριου πολίτη, ο οποίος έχει διπλή υπηκοότητα, στη χώρα της άλλης του υπηκοότητας.
 • Να ενεργούν ως νομικοί σύμβουλοι, να ερμηνεύουν τοπικούς Νόμους και Κανονισμούς ή να σας υπερασπίσουν στο δικαστήριο.
 • Να ζητήσουν, συστήσουν, ή επιλέξουν για σας δικηγόρο (παρακαλούμε σημειώστε ότι ο κατάλογος με τον οποίο σας εφοδιάζει η Αποστολή έχει απλά σκοπό να σας βοηθήσει στην επιλογή σας. Δεν αποτελεί σύσταση ούτε συμπεριλαμβάνει όλους τους δικηγόρους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και βεβαίως μπορείτε να προσλάβετε το δικηγόρο που θεωρείτε πιο κατάλληλο για σας).
 • Να παρέμβουν στην προετοιμασία της υπεράσπισης σας και / ή να πάρουν αποφάσεις για σας (αυτό είναι αυστηρά θέμα δικό σας και του δικηγόρου σας).
 • Να πληρώσουν τα έξοδα του δικαστηρίου, πρόστιμα, έξοδα μεταφράσεων / διερμηνείας ή αμοιβή δικηγόρου (πρέπει να εξασφαλίσετε όλα τα αναγκαία ποσά από δικούς σας πόρους ή από την οικογένεια / τους γνωστούς σας,
 • Να προβούν σε διευθετήσεις ή να εξεύρουν διαμονή για μέλη της οικογένειας ή γνωστούς σας, που σας επισκέπτονται.