Αστυνομικοί Σταθμοί Πάφου

Αστυνομικός Σταθμός Κελοκεδάρων

Διεύθυνση: Οδός Βαΐλη 4, Κελοκέδαρα, 8626 Πάφος

Τηλέφωνο: 26817110

Κοινότητες και  Περιοχές που αστυνοµεύει: Άγιος Ιωάννης, Άγιος Νικόλαος, Αρµίνου, Κέδαρες, Κελοκέδαρα, Κιδάσι, Μέσανα, Πραιτώρι, Πραστειό, Σαλαµιού, Μονή Σίντι, Σταυροκόννου, Τραχυπέδουλα, Φιλούσα (Κελοκεδάρων), ∆ασικός Σταθµός Πεύκος της Πέρα Βάσας.