Αστυνομικοί Σταθμοί Λεμεσού

Αστυνομικός Σταθμός Πάχνας

Διεύθυνση: Γρίβα ∆ιγενή 14, Πάχνα, 4700 Λεµεσός

Τηλέφωνο:25805945

Κοινότητες που αστυνοµεύει: Άγιος Αµβρόσιος, Μονή Αγίου Γεωργίου, Άγιος Θεράπων, Κάτω Κιβίδες, Βουνί, Γεροβάσα, Μαλιά, Άρσος, Βάσα (Κοιλανίου), ∆ωρά, Κισσούσα, Πάνω Κιβίδες, Πάνω Πάχνα, Κάτω Πάχνα, Ποταµιού, Τρόζενα.