Αστυνομικοί Σταθμοί Λευκωσίας

Αστυνομικός Σταθμός Πέρα Χωριού

Διεύθυνση: Ελευθερίας 36, 2572 Πέρα Χωριό, Λευκωσία

Τηλέφωνο.: 222607400

Κοινότητες και Περιοχές που αστυνοµεύει: ∆άλι, Πέρα Χωρίο, Νήσου, Λύµπια, Αλάµπρα, Σια, Αγία Βαρβάρα, Mαθιάτης, Λυθροδόντας, Μαρκί, Κοτσιάτης, Ηλιούπολη, περιοχή Κωνστάντιας, περιοχή Καλλιθέας, Ποταµιά, Βιοµηχανική Περιοχή.

Χάρτης: