ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μετακινήσεις βαρέων γεωργικών μηχανημάτων στο οδικό δίκτυο

Η Αστυνομία ανακοινώνει ότι, λόγω της έναρξης της θεριστικής περιόδου θα διενεργούνται μετακινήσεις βαρέων γεωργικών μηχανημάτων στο οδικό δίκτυο. Κατά συνέπεια, καλούνται οι οδηγοί των γεωργικών ελκυστήρων να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να έχουν όλα τα έγγραφα τους σε ισχύ και να βρίσκονται διαθέσιμα, ανά πάσα στιγμή, για έλεγχο από την Αστυνομία.

Σύμφωνα δε με τον Κανονισμό 68, παράγραφος 9 (ii), των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 66/1984, όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα) η ζεύξη ρυμουλκούμενου οχήματος με ελκυστήρα απαγορεύεται, εκτός εάν το ρυμουλκούμενο όχημα είναι σχεδιασμένο για χρήση σε ιδιωτικά υποστατικά, τελωνεία ή αποθήκες και χρησιμοποιείται στο δρόμο μόνο κατά την διέλευση του από κάποιο μέρος του υποστατικού σε άλλο ή σε άλλα γειτνιάζοντα υποστατικά.

Σε περίπτωση που θα διανυθεί μεγάλη απόσταση, τότε οι μπάλες σανού θα πρέπει να μεταφέρονται μόνο με φορτηγά οχήματα, τα οποία να συμμορφώνονται με τη Νομοθεσία που διέπει τη μεταφορά φορτίου.

Ταυτόχρονα, προτρέπονται οι οδηγοί των γεωργικών ελκυστήρων να υιοθετούν και εφαρμόζουν τις πρόνοιες της νομοθεσίας για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, για την οποία έχει αρμοδιότητα το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (TEE), καθώς και τις συστάσεις, οι οποίες περιέχονται στον μη δεσμευτικό Οδηγό βέλτιστης πρακτικής για τη βελτίωση της εφαρμογής των οδηγιών για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της φυτοκομίας και της δασοκομίας. Ο Οδηγός αυτός, καθώς και η σχετική νομοθεσία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ http://www.mlsi.gov.cy/dli/ .

Επισημαίνεται ότι, για να διασφαλίζεται η ασφάλεια των οδηγών, αλλά και των άλλων προσώπων που τυχόν επηρεάζονται από τη χρήση των γεωργικών ελκυστήρων, θα πρέπει οι οδηγοί των ελκυστήρων να προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες:

  1. Να εξοπλίζουν τους ελκυστήρες που διαθέτουν θάλαμο οδήγησης με διάταξη προστασίας σε περίπτωση ανατροπής και με ζώνη ασφαλείας.
  2. Να τοποθετούν σήμανση και ανακλαστήρες στα ρυμουλκούμενα παρελκόμενα.
  3. Να εκπαιδεύουν όλους τους χειριστές ελκυστήρα αναφορικά με τις κατάλληλες κατευθυντήριες οδηγίες εκτέλεσης δραστηριοτήτων εντός και εκτός δρόμου.
  4. Να βεβαιώνονται ότι ο ελκυστήρας υποβάλλεται σε κατάλληλο έλεγχο και συντήρηση, σε τακτά χρονικά διαστήματα ή όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.
  5. Να μην επιτρέπουν σε οποιαδήποτε περίπτωση επιβάτες, εκτός εάν παρέχεται κάθισμα και ζώνη ασφαλείας.
  6. Να μην ανεφοδιάζουν, σε οποιαδήποτε περίπτωση, με καύσιμα τον ελκυστήρα, με τον κινητήρα αναμμένο. και
  7. Να ελέγχουν την πίεση του αέρα στα ελαστικά, για να μειώνουν τον κίνδυνο ανατροπής, ότι το χειρόφρενο λειτουργεί, για να μειώνεται ο κίνδυνος να συρθεί ή να κυλίσει ο ελκυστήρας και να καταπλακώσει ανθρώπους και ότι τα φώτα και οι καθρέφτες λειτουργούν κανονικά, συμβάλλοντας στην ασφαλή οδήγηση.