ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Έκδοση πιστοποιητικών

Εκδίδονται σε πολίτες της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και σε αλλοδαπούς που διαµένουν στην Κύπρο νόµιµα για έξι τουλάχιστον µήνες. Σε περίπτωση αλλοδαπού αιτητή, τότε αυτός πρέπει να προσκοµίσει την άδεια παραµονής και το διαβατήριο του.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται, είτε αυτοπροσώπως είτε από πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτηµένο από τον ενδιαφερόµενο.


– ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

∆ιαδικασία για έκδοση:
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Αρχείο Προηγούµενων Καταδίκων, του Τµήµατος Γ΄ (Αρχηγείο Αστυνοµίας), ως επίσης και στα λογιστήρια των Επαρχιακών ∆ιευθύνσεων.
Για αλλοδαπούς αιτητές και για Κύπριους πολίτες που επιβαρύνονται µε προηγούµενες καταδίκες, τα πιστοποιητικά εκδίδονται µόνο από το Αρχείο Προηγούµενων Καταδίκων, του Τµήµατος Γ΄.
Συµπληρώνεται το σχετικό έντυπο.
Καταβάλλεται το ποσό των €20 έναντι απόδειξης.
Ο αιτητής πρέπει να παρουσιάσει:
∆ελτίο Πολιτικής Ταυτότητας ή ∆ιαβατήριο, για κύπριους πολίτες.
∆ιαβατήριο, alien book και άδεια παραµονής σε ισχύ, για αλλοδαπούς.
Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας στις περιπτώσεις νοµικών προσώπων.

– ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
– ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ
– ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΔΗΓΩΝ
– ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ


∆ιαδικασία για έκδοση:
Η αίτηση υποβάλλεται στο Γραφείο Προηγούµενων Καταδικών του Τµήµατος Β΄ ή
στις Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις των Επαρχιών.
Συµπληρώνεται το σχετικό έντυπο.
Καταβάλλεται το ποσό των €8,54 έναντι απόδειξης (δεν αφορά στο Πιστοποιητικό λευκού μητρώου τροχαίας για φοιτητές ή άλλους κύπριους πολίτες για οδήγηση μηχανοκίνητου οχήµατος στο εξωτερικό, το οποίο εκδίδεται ατελώς).

Ο αιτητής πρέπει να παρουσιάσει:
Πιστοποιητικό Γέννησης.
Δελτίο Πολιτική
Άδεια Οδηγού.

– ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Διαδικασία για έκδοση:
Η αίτηση υποβάλλεται στο Γραφείο Προηγούµενων Καταδικών του Τµήµατος Β΄ ή στις Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις των Επαρχιών.
Συµπληρώνεται το σχετικό έντυπο (Αστ.136).
Καταβάλλεται το ποσό των €25,63 (ενώ σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από Επιχείρηση καταβάλλεται το ποσό των €8,54, εφόσον προσκοµιστεί βεβαίωση από την επιχείρηση οποιουδήποτε οργανωµένου συνόλου επαγγελµατιών αυτοκινητιστών).

Ο αιτητής πρέπει να παρουσιάσει:
Πιστοποιητικό Γέννησης,
∆ελτίο Πολιτικής Ταυτότητας ή ∆ιαβατήριο,
Άδεια Οδηγού.

Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στα σχετικά έντυπα και αιτήσεις