Αποστολές Αστυνομικών στο εξωτερικό

Ευρωπαϊκή Αποστολή Επιτήρησης στη Γεωργία

Οι Ευρωπαϊκές Αποστολές έχουν δημιουργηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να υποβοηθήσουν, στον καταρτισμό των τοπικών Αστυνομιών με Ευρωπαϊκά πρότυπα, σε χώρες με μεταπολεμικές καταστάσεις και αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης, ιδιαίτερα στην πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος που μαστίζει τις χώρες αυτές.

Η Διευθύνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (ΔΕΕ&ΔΑΣ) συντονίζει όλα τα θέματα που άπτονται της συμμετοχής της Κυπριακής Αστυνομίας στις Ευρωπαϊκές Αστυνομικές Αποστολές (π.χ. EUBAM Μολδαβία-Ουκρανία, EUMM Γεωργία, EULEX Κόσοβο), στo πλαίσιo διεθνών συμφωνιών αστυνομικής συνεργασίας και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία παρέχοντας κάθε βοήθεια σε αυτές.

Ευρωπαϊκή Αποστολή Επιτήρησης στη Γεωργία / Συμμετέχει ο Λοχίας Αντρέας Παλλαρής

Στις 3 Δεκεμβρίου του 2020, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παράτεινε την εντολή της αποστολής παρακολούθησης της ΕΕ στη Γεωργία (EUMM Georgia), έως τις 14 Δεκεμβρίου 2022.

Στην αποστολή υπό την ιδιότητα του παρατηρητή συμμετέχει και ο Α/Λοχ 289 Αντρέας Παλλαρής, ο οποίος υπηρετεί στο Γραφείο (Διεύθυνση) της Αποστολής που εδρεύει στο Γκόρι, το οποίο και είναι το πιο πολυάσχολο και μεγαλύτερο γραφείο της Αποστολής.

Καθήκοντα Α/Λοχ 289 Α.Παλλαρή

Έχει επιλεγεί αρχικά ως βοηθός Ομαδάρχης σε Ομάδα επιτήρησης διοικητικής γραμμής (Μπορεί να παρομοιασθεί ως η γνωστή σε εμάς «Πράσινη Γραμμή»), καθώς και ως βοηθός Ομαδάρχη στην καλούμενη «Ομάδα συμμόρφωσης – Compliance Team», η οποία επιπρόσθετα επιθεωρεί υπό όρους τις Στρατιωτικές, Αστυνομικές οι άλλες ομάδες Ασφαλείας των Γεωργιανών Αρχών, εάν συμμορφώνονται με τις υπάρχουσες συμφωνίες ως προς την ανάπτυξη αριθμό και τύπων μονάδων ασφαλείας και Οπλισμού, σε καθορισμένες γεωγραφικές περιοχές.

Παράλληλα, παρακολουθεί με τα υπάρχουσα μέσα της Αποστολής, τις υπάρχουσες στις διαφιλονικούμενες περιοχές Ρωσικές Στρατιωτικές μονάδες ή άλλα Ρωσικά σώματα Ασφαλείας, όπως και τα Στρατιωτικά ή άλλα σώματα ασφαλείας της ούτω καλούμενης «Δημοκρατίας της Βόρειας Οσετίας».

Τα καθήκοντα του Α/Λοχ 289 Α.Παλλαρή, στο Γραφείο της Αποστολής στο Γκόρι, συνοψίζονται ως πιο κάτω:

  • Βοηθός Ομαδάρχης (προγραμματισμός και ανάθεση καθηκόντων και στόχων των μελών της ομάδας, έλεγχο των αναφορών που υποβάλουν και έλεγχο συμμόρφωσης των μελών με τις υφιστάμενες εσωτερικές οδηγίες).
  • Επιτηρητής και υπεύθυνος αναβάθμισης της Ολοκληρωμένης Θεματικής βάσης Δεδομένων του Γραφείου της Αποστολής στο Γκόρι.
  • Εκπαιδευτής στην ορθή και αποτελεσματική χρήση του εξοπλισμού της Αποστολής και εξοικείωσης των νεοεισερχομένων, με τον ρόλο και καθήκοντα τους (Κατόπιν εισηγήσεων του Α/Λοχ 289 έχουν διαμορφωθεί και παράλληλα εισαχθεί, νέα ρεαλιστικά εκπαιδευτικά προγράμματα που είχαν ως αποτελέσματα την γρηγορότερη, ποιο στοχευμένη και ουσιαστική εκπαίδευση των μελών σε διάφορα θέματα για εκτέλεση των καθηκόντων τους σε σύντομο χρονικό διάστημα).
  • Εκπαιδευτής στην ασφαλή και ορθή χρήση των οχημάτων της Αποστολής εντός και εκτός δρόμου σε αντίξοες συνθήκες (χιόνια, λάσπες κλπ) ως και τρόπους ανάκτησης του οχήματος εις περίπτωση ακινητοποίησης του, λόγων κακών συνθηκών του δρόμου ή άλλων αιτιών.
  • Συμμετοχή σε διάφορες ομάδες εργασίας ή συναντήσεις σε επίπεδο γραφείου και Αποστολής για διαμόρφωση / αναβάθμιση του επιχειρησιακού ή εκπαιδευτικού προγραμματισμού.
  • Περιπολίες στα πλαίσια των καθηκόντων του ως παρατηρητής και συγγραφή σχετικών αναφορών.

Δράσεις ή και επιχειρήσεις που συμμετέχει το μέλος της Αστυνομίας

Επιπρόσθετα και κυρίως σε εθελοντική βάση ο Α/Λοχ. 289 όπως και άλλα μέλη της Αποστολής, συμμετέχουν σε εκτός επιχειρησιακές δράσεις, που έχουν μεταξύ των άλλων ως σκοπό, την σύσφιξη των σχέσεων της Αποστολής με τον τοπικό πληθυσμό και αρχές, προβολής του έργου της αποστολής και προώθησης αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στα θέματα Ισορροπίας και Ισότητας των φύλων (Gender balance and equality) και βίας εναντίον των γυναικών.

Οι δράσεις αυτές συνήθως συσχετίζονται με κοινές αθλητικές δραστηριότητες με τον τοπικό πληθυσμό, καθαριότητας περιοχών, ενημέρωσης σε σχολικές μονάδες και οργανωμένα σύνολα.