ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία Διεξαγωγής της Γραπτής Εξέτασης για πρόσληψη στην Αστυνομία

Το Συμβούλιο Προσλήψεων της Αστυνομίας, γνωστοποιεί ότι η γραπτή εξέταση για πλήρωση κενών θέσεων στην Αστυνομία, που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 19/07/2022, με αρ. προκήρυξης 5449 και αρ. γνωστοποίησης 737, θα διεξαχθεί το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου, 2022 και ώρα 8.00π.μ., σε εξεταστικά κέντρα στη Λευκωσία.

Με βάση τις πρόνοιες των Περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998, όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, οι υποψήφιοι που θα παρακαθίσουν στη γραπτή εξέταση, θα εξεταστούν στα ακόλουθα θέματα: Μαθηματικά, Ελληνικά, Αγγλικά και Γενικές Γνώσεις.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ύλη της εξέτασης υπάρχουν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Αστυνομίας www.police.gov.cy και www.cypruspolicenews.com ή στο Γραφείο Προσλήψεων της Αστυνομίας, στα τηλέφωνα 22808236, 22808483 και 228082247.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα παρακαθίσουν στην γραπτή εξέταση, έχουν ενημερωθεί με προσωπική επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για το εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα παρακαθίσουν, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση με τη γραπτή εξέταση. Οποιοσδήποτε από τους υποψηφίους δεν έχει παραλάβει την εν λόγω επιστολή, παρακαλώ όπως επικοινωνήσει με το Γραφείο Προσλήψεων, στα τηλέφωνα 22808236/8247/8483.

Νοείται ότι όσοι υποψήφιοι, έχουν πετύχει στις γραπτές εξετάσεις προηγούμενων διαδικασιών πρόσληψης ( Αρ. Προκήρυξης 5247/1054 και 5313/866) δεν θα παρακαθίσουν στη γραπτή εξέταση και θα ειδοποιηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο για τις επόμενες διαδικασίες.